Priser

Den veiledende salærsatsen for Advokatfirma Krane er som følger:


Saker som følger den offentlige salærsats: Kr. 1 045

Private oppdragsgivere: Kr.1 600 – 2 000

Næringsdrivende: Kr. 1 850 – 2 500I tillegg til de oppgitte timesatser kommer 25 % merverdiavgift. Evt. gebyrer og utlegg kommer i tillegg.


Det er viktig at du som klient er opplyst om kostandene som påløper i forbindelse med bistanden. Minste timeenhet som registreres er 15 minutter eller 0, 25 timer. Minste tidsenhet som avregnes er 0,5 timer.


Ved timepris- og salærfastsettelsen vil det bli lagt vekt på flere ulike momenter, herunder medgått tid, advokatens spesialinnsikt og erfaring, sakens omfang, vanskelighetsgrad, betydning og utfall m.v. Timeprisen vil variere fra sak til sak, og vil i noen grad bero på skjønn.


Dersom intet annet er avtalt vil oppdraget bli fakturert etterskuddsvis ut fra medgått tid. For enkelte saker kan det på forhånd avtales et fast honorar.

Fakturering vil skje fortrinnsvis månedlig med betalingsfrist på 14 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter lov om renter ved forsinket betaling, og dessuten purregebyr.Fri rettshjelp


Etter rettshjelpsloven kan det i visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Fri rettshjelp er begrenset til å gjelde enkelte sakstyper. I enkelte tilfeller gis bistand uten behovsprøving, og på  noen saksfelt er det vilkår om at klienten skal oppfylle vilkår som gjelder inntekts- og formuesgrenser.


I dag er inntektsgrensen brutto kr. 350.000,- pr år, dvs. summen av all skattbar inntekt før fradrag, tilsvarende kr. 29.166,- pr. mnd.  for enslige. For gifte eller andre som lever sammen med felles økonomi – samboere-  er grensen kr. 540.000,-, tilsvarende kr. 45.000,- pr. måned . Det er også en formuesgrense på kr. 150.000,-. Det gis som hovedregel dispensasjon for formuesoverskridelser  i form av egen bolig.


Det er også varierende hvor mange timer fri rettshjelp som gis innenfor de forskjellige sakstyper.


Klikk hær for link til info om lov om fri rettshjelp. www.advokatenhjelperdeg.no eller lovdata.no


Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås ved henvendelse til fylkesmannen eller vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt må dette avklares med oss på forhånd.Rettshjelpsforsikring


Visse saker kan også være dekket av rettshjelpsforsikring. Uten at annet er avtalt må klienten selv sørge for å varsle sitt forsikringsselskap.