Separasjon og skilsmisse

SEPARASJON & SKILSMISSE

Dersom du står foran eller befinner deg midt i en skilsmisse eller et samlivsbrudd er det en del praktiske problemstillinger og spørsmål som dukker opp. Nedenfor gis noen gode råd og tips på veien – det er forskjell på reglene ved oppløsning av ekteskap fra andre samlivsbrudd.  Klikk her for å komme til informasjon vedrørende samboere.


Separasjon og skilsmisse ved ekteskap:

Ved separasjon og skilsmisse skal det skje et skifte, dette betyr at det skal skje et økonomisk oppgjør hvor eiendeler, formuesverdier og gjeld skal fordeles mellom partene. Hvordan oppgjøret skal skje reguleres i ekteskapsloven dersom ikke annet er avtalt. Det er i utgangspunktet verdiene som er skapt i fellesskap under ekteskapet  - felleseie - som er gjenstand for skiftet, det skal altså skje en likedeling.

Partene står fritt til å avtale andre ordninger dersom de ønsker det.Noen tips på hva du må tenke på i forbindelse med skiftet:


Du må lage en oversikt over eiendeler og andre formuesverdier du har. Dersom det er noen eiendeler og  verdier du har hatt med deg inn i ekteskapet kan det være at du kan kreve disse skjevdelt på skiftet. Det vil si at du kan holde verdien av det du hadde med deg inn i ekteskapet utenfor skiftet. Det samme gjelder dersom du har mottatt arv eller gave under ekteskapet.


Dersom dere eier fellesbolig må dere bestemme hva skal skje med boligen. Skal noen av partene overta denne, og til hvilken verdi? På visse vilkår kan den ene parten kreve å få overta boligen dersom det foreligger særskilte grunner.


Eiendeler du eier fullt ut kan du beholde, mens eiendeler dere eier i sameie må dere bli enige om hvem som skal overta på skiftet. Dersom dere ikke blir enige kan en eiendel selges.


Ta vare på dokumentasjon som kvitteringer på fellesutgifter du dekker etter samlivsbruddet. Utgiftene hensyntas på skiftet slik at dere dekker hver deres andel.


Under ekteskapet har ektefellene en gjensidig underholdsplikt. På visse vilkår kan det ene parten pålegges å betale ektefellebidrag selv etter partene er separert eller skilt.


Et god råd som kan spare deg for mye frustrasjon, og unngå at du kommer urimelig ut økonomisk, er å få en advokat til å vurdere utkastet til skifteavtale før du inngår endelig avtale. Det er mange som etter en tid angrer på at de inngikk en avtale som de kom dårlig ut av, og da er det gjerne for sent!


Advokatfirma Krane bistår deg gjerne med praktiske oppgaver med hensyn til gjennomføringen av skiftet evt. det økonomiske oppgjøret. For noen er det tilstrekkelig med et par timers rådgivning for å skissere hvordan skiftet foretas. For andre igjen er det nødvendig med en mer omfattende prosess for å få klarhet i hva som inngår av økonomiske verdier i skiftet, samt å  få på plass en rimelig og rettferdig skifteavtale.


Advokatfirma Krane vil tilstrebe å holde konfliktnivået på et lavt nivå, samtidig som dine/deres interesser i saken ivaretas på best mulig måte.