Oppløsing av Samboerskap

OPPLØSNING AV SAMBOERSKAP

Samboeres formuesforhold er ikke lovregulert på samme måte som ektefeller. Et økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd er et oppgjør etter eiendomsgrensene – det vil si at det er eneie og sameie. Eiendeler du selv har kjøpt er ditt, og eiendeler som er kjøpt i fellesskap er i sameie mellom partene. Dette gjelder enten du har levd i samboerskap i 2 år eller 40 år. Du står fritt til å avtale hva du vil i forbindelse med oppgjøret.


Du må lage en oversikt over eiendeler og andre formuesverdier dere har i sameie. Hvilken eiendeler ønsker du å overta, og hvilken eiendeler kan partneren overta? Videre er det markedsverdien av eiendelen som skal legges til grunn når dere fastsetter eiendelens verdi.


Dersom dere eier fellesbolig må dere bestemme hva skal skje med boligen. Skal noen av partene overta denne, og til hvilken verdi? På visse vilkår kan den ene parten kreve å få overta boligen dersom det foreligger særskilte grunner.


Ta vare på dokumentasjon som kvitteringer på utgifter du dekker etter samlivsbruddet. Utgiftene hensyntas i det økonomiske oppgjøret slik at dere dekker hver deres andel.


Et god råd som kan spare deg for mye frustrasjon, og unngå at du kommer urimelig ut økonomisk, er å få en advokat til å vurdere utkastet til avtale om økonomisk oppgjør før du inngår endelig avtale. Det er mange som etter en tid angrer på at de inngikk en avtale som de kom dårlig ut av, og da er det gjerne for sent!


Advokatfirma Krane bistår deg gjerne med praktiske oppgaver med hensyn til gjennomføringen av skiftet evt. det økonomiske oppgjøret. For noen er det tilstrekkelig med et par timers rådgivning for å skissere hvordan skiftet foretas. For andre igjen er det nødvendig med en mer omfattende prosess for å få klarhet i hva som inngår av økonomiske verdier i skiftet, samt å  få på plass en rimelig og rettferdig skifteavtale.


Advokatfirma Krane vil tilstrebe å holde konfliktnivået på et lavt nivå, samtidig som dine/deres interesser i saken ivaretas på best mulig måte.