Arverett

ARVERETT

Samboers arverett


Det er i dag mange som har etablert seg med en ny familie, og ofte har én eller begge parter barn fra et tidligere forhold. Hva skjer så med arven, og hvilke muligheter har man til å sikre en fordeling av arven etter eget ønske?


Nedenfor følger en kortfattet oversikt over hva som gjelder for samboere:


Gjenlevende til samboer uten barn har ikke arverett etter loven. Gjenlevende kan ved testament råde fritt over sin formue, og velge at hele eller deler av sin formue skal gå til gjenlevende samboer.


Samboere som har hatt, venter eller har felles barn har arverett etter loven og rett til å sitte i uskiftet bo med fellesbarnet. Gjenlevende samboer arver inntil 4G, kr. 374.536,- pr. 01.05.2017, og denne retten går foran den avdøde samboers barn.


Samboers rett til arv kan begrenses eller utvides og da ved å opprette testamente. Man står fritt til å råde over 1/3 av formuen sin ved testamente. Dersom en ønsker å begrense samboers arverett er det er vilkår at den gjøres kjent med det forut for dødsfallet. Dersom en ønsker å utvide en samboers arverett kan dette skje innenfor pliktdelsarvens rammer.  Dette utgjør 2/3 av formuen som barna har krav på, og aldri større enn kr. 1.000.000,- til hvert av barna. I tillegg kommer den fri tredjedel som en kan testamentere fritt over.


Gjenlevende til samboer med særkullsbarn har en begrenset arverett. Dersom en ønsker å tilgodese sin samboer så må det skje via testament hvor man fritt kan testamentere over 1/ 3 av formuen.  Samboere, som har vært samboere sammenhengende i minst fem år før dødsfallet, kan ved testament bestemme at lengstlevende skal arve 4G, kr. 374.536,- pr. 01.05.2017 og at den skal gå foran pliktdelsarven til førstavdødes livsarvinger på 2/ 3 dersom boet ikke er stor nok til å dekke begge deler.


Gjenlevende til samboer med fellesbarn har rett til å sitte i uskifte. Det er for disse begrenset til fellesbolig med innbo og felles bil som er benyttet i fellesskap under samboerskapet. Ved testament kan rett til uskifte utvides og innskrenkes. Det er også her et vilkår om at gjenlevende samboer er gjort kjent med innskrenkningen før dødsfallet. Dersom avdøde har særkullsbarn må de samtykke til at gjenlevende kan sitte i uskifte. Det er mulig å skifte med særkullsbarn og sitte i uskifte med fellesbarn. Dersom avdøde og gjenlevende ikke har felles barn er det ikke anledning til å sitte i uskifte.


Dersom du har behov for ytterligere rådgivning og bistand i forbindelse med arveplanlegging er du velkommen til å ta kontakt.